Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Izobraževanje je primarno namenjeno sodelavcem v bančnem sektorju, ki pri svojem delu izvajajo določila ZPPDFT-1. Izobraževanje lahko uporabijo tudi ostali zavezanci za izvajanje določil ZPPDFT-1.

SAplaceholder

1

Rating

18


Enrolled users

100


Lectures

Language

Slovenian

Content category

Finance

90,00€

VAT not included

Author


Andraž Trtnik

Moja poklicna pot se je začela v NLB d.d.. Na začetku sem bil zaposlen v klicnem centru kasneje pa sem prevzel področje izvrševanja nakazil preko sistema Western Union. Takrat sem se prvič srečal s področjem preprečevanja pranja denarja. Imam preko 17 let bančnih izkušenj. Od leta 2005 naprej opravljam funkcijo pooblaščenca za PPDFT, ki je moja primarna funkcija. Delno pokrivam tudi področje Complianca, sodelujem pa tudi pri uvedbi sporazuma FATCA in CRS, ki sta v določeni meri nadgradnja področja PPDFT. Aktivno sodelujem tudi na področju izobraževanja sodelavcev iz področij, ki jih pokrivam in seveda skrbim za ustrezno izvrševanje zakonskih določil ZPPDFT.

Reviews


zelo dobro

Mirjam M. 26.06.2017

What will you be learning?


Izobraževanje je primarno namenjeno sodelavcem v bančnem sektorju, ki pri svojem delu izvajajo določila ZPPDFT-1. Vsebina je primerna tudi za ostale zavezance, ki niso banke. Tipično bančna vsebina je naslednja: transakcije (poročanje gotovinskih in negotovinskih transakcij), namen otvoritve transakcijskega računa in korepsondenčna medbančna razmerja. Ostala vsebina je primerna za vse zavezance, vsekakor pa so informacije vezane bančni sektor zelo uporabne tudi iz vašega osebnega vidika in iz vidika vaših strank.

Gradivo vsebuje zakonske zahteve, ki jih mora zavezanec (vsi, ki morajo izvajati določila ZPPDFT-1) izpolnjevati in izvajati z namenom učinkovitega preprečevanja pranja denarja  in financiranja terorizma.

ZPPDFT-1 velja od 19.11.2016 naprej in prinaša naslednje bistvene novosti:

- Urad za PPD je pridobil inšpekcijska pooblastila
- Spremeni se znesek za poročanje gotovinskih in negotovinskih transakcij v tvegane države in sicer iz "nad 30.000€" v "nad 15.000€"
- Uvede se posebna obravnava strank, ki so povezane z visoko tveganimi tretjimi državami
- Politično izpostavljenost se ugotavlja za vse stranke (ZPPDFT je to predpisoval samo za tuje fizične osebe)
- Določa nove načine možnih identifikacij preko videoelektronskih kanalov (podzakonski akti v trenutku priprave gradiva, še niso bili sprejeti)
- Razširi nabor podatkov, potrebno je pridobivati tudi podatke o državljanstvu, datumu rojstva pri dejanskih lastnikih pravnih oseb, stalno in začasno prebivališče (prej, stalno ali začasno)
- Določi pooblastila za sklepanje poslovnih razmerij (overitev, trajanje)
- Predpiše nujnost posodabljanja analize tveganja na dve leti
- Podrobnejše predpiše načine ugotavljanja dejanskega lastnika pravne osebe
- itd.

Vsekakor pa ne gre pozabiti na dejstvo, da mora vsak zavezanec določiti svoje interne postopke in pravilnike za učinkovito izvajanje določil ZPPDFT-1. V nebistvenih delih se lahko interni postopki razlikujejo od postopkov, ki so opisani v zadevnem gradivu.

Pranje denarja je svetovni problem, večino umazanega denarja operejo mednarodne organizirane skupine.

Tveganje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma vključujemo med operativno tveganje. Banka/zavezanec je na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma izpostavljena predvsem dvema vrstama tveganj:

  • pravnemu tveganju – zaradi kršitev zakonskih določil je banka/zavezanec lahko deležna odredb s strani regulatorja oz. nadzornika (Banke Slovenije, Urad za PPD); posledično mora v okviru zakonsko predpisanih sankcij plačati globe;
  • tveganju ugleda – ugotovljen primer pranja denarja v banki/zavezancu bi negativno vplival na podobo banke v okolju in bi se lahko odražal v zmanjšanem zaupanju strank v kredibilnost in korektnost poslovanja, kar bi banki/zavezancu povzročilo izgubo.

ZPPDFT-1 predpisuje tudi zelo visoke denarne kazni, ki so predpisane za neustrezno izvajanje zakonskih določil. Z ustreznim znanjem s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zavezanec lahko znatno zmanjša tveganje iz naslova denarnih sankcij, ki jih predpisuje zakon.

Content requirements


  • Ni potrebno

Target audience


  • Bančni sektor

Curriculum


Osnovni pojmi po ZPPDFT


Definicija pranja denarja


Faze pranja denarja


Definicija financiranja terorizma


Faze financiranja terorizma


Razlike med PD in FT


Ponovimo


Običajen pregled stranke


Tipi strank


Zelo pomembno


Ponovimo


Ugotavljanje istovetnosti


Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti fizične osebe oz. njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost


Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)


Prepustitev pregleda tretji osebi


Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe


Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti zakonitega zastopnika pravne osebe


Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca


Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb civilnega prava


Ponovimo


Dejanski lastnik po ZPPDFT


Načini ugotavljanja dejanskega lastnika


Ugotavljanje dejanskega lastnika subjekta, ki nima poslovnih deležev, in dejanski lastnik ustanove


Ugotavljanje dejanskega lastnika tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava


Posebni primeri ugotavljanja dejanskega lastnika


Izjeme (kdaj ni potrebno ugotavljati dejanskega lastnika)


Ponovimo


Poslovanje s politično izpostavljeno osebo


Način ugotavljanja, če je stranka politično izpostavljena oseba


Ponovimo


Pregled strank iz visoko tveganih tretjih držav


Ponovimo


Omejevalni ukrepi


Ponovimo


Analiza tveganja


Tveganje povezano s stranko


Tveganje povezano z geografskim področjem


Tveganje povezano s produktom ali storitvijo


Drugi dejavniki, ki vplivajo na profil tveganosti stranke


Opombe


Ponovimo


Pridobivanje podatkov o namenu otvoritve TRR


Potrebne informacije


Pridobivanje podatkov o namenu otvoritve TRR za fizične osebe


Pridobivanje podatkov o namenu otvoritve TRR za pravne osebe


Primeri neustreznih vnosov namena otvoritve TRR


Ponovimo


Vrste pregleda stranke


Običajen pregled stranke


Poglobljen pregled stranke


Poenostavljen pregled stranke


Ponovimo


Skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti strank


Obseg spremljave poslovanja stranke


Obseg preverjanja in posodabljanje listin za pravno osebo


Spremljava poslovanja na računih (transakcijskih)


Spremljava strank - opombe


Ponovimo


Gotovinsko poslovanje - pojem


Gotovinske transakcije nad 15.000€


Izjeme, pri katerih ni potrebno poročanje o izvedbi GT nad 15.000€


Dokazilo o izvoru sredstev


Ponovimo


Poročanje o negotovinskih transakcijah višjih od 15.000€ skladno z 68. členom ZPPDFT-1


Ponovimo


Kontokorentna razmerja s kreditnimi institucijami tretjih držav


Pridobitev zahtevanih podatkov


Dodatno pridobivanje podatkov v okviru poglobljenega pregleda


Ponovimo


Neobičajne transakcije


Ponovimo


Sporočanje in zaznava sumljivih oseb/transakcij


Sumljiva transakcija


Indikatorji, ki se nanašajo na sum PD in Indikatorji, ki se nanašajo na sum FT


Pranje denarja s strani zaposlenih v banki


Ponovimo


Predstavitev različnih tipologij PD, ki so bile zaznane v praksi


Uporaba fizičnih oseb za PD


Uporaba slamnatih podjetij za pranje denarja


Uporaba off- shore podjetij za pranje denarja


Zamenjava bankovcev manjših vrednosti v bankovce večjih vrednosti


Uporaba sistemov za prenos denarja


Uporaba posojil za pranje denarja


Uporaba računov družb in fizičnih oseb v povezavi s sredstvi in družbami iz tujine


Zlorabe računov (ugotovitve iz prakse)


Komunikacija z Uradom


Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada


Začasna ustavitev transakcije


Zahteva za tekoče spremljanje poslovanja


Ponovimo


Vodenje evidenc in hramba dokumentov


Ponovimo


Tajnost podatkov


Posredovanje podatkov Uradu


Ponovimo


Notranji nadzor


Omejitve po ZPPDFT pri poslovanju s strankami


Ponovimo


Sankcije za kršitve ZPPDFT